Психологічні особливості незадоволення дівчат своїм тілом у юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті викладено, як прийняти і полюбити себе, в цьому допоможуть практичні методи. Запропоновано такі методи роботи над собою для прийняття себе, свого тіла і тілесності інших людей, як: тілесно-орієнтовані тренінги; процесуально-орієнтована психотерапія (як семінари, так і індивідуальні консультації); вчасна консультація у фахівця (психолога), який компетентний у цьому питанні; для жінок – семінари по розкриттю жіночності; тренінги за інтенсивними практиками дихання тощо. В статье изложено, как принять и полюбить себя, в этом помогут практические методы. Предложены следующие методы работы над собой для принятия себя, своего тела и телесности других людей, как: телесно-ориентированные тренинги; процессуально-ориентированная психотерапия (как семинары, так и индивидуальные консультации); своевременная консультация у специалиста (психолога), который компетентен в этом вопросе; для женщин – семинары по раскрытию женственности; тренинги по интенсивным практиками дыхания и тому подобное. The article outlines how to accept and love yourself, with practical methods to help you do this. The following methods of working on yourself to accept yourself, your body and the bodies of others are suggested: body-oriented trainings; process-oriented psychotherapy (both workshops and individual consultations); timely consultation with a specialist (psychologist) who is competent in this matter; for women –workshops to discover femininity; trainings on intensive breathing practices and the like.
Опис
Ключові слова
психологічні особливості, незадоволення своїм тілом, дівчата, юнацький вік, психологические особенности, недовольство своим телом, девушки, юношеский возраст, psychological characteristics, dissatisfaction with your body, girls, adolescence
Цитування
Лугова М. С. Психологічні особливості незадоволення дівчат своїм тілом у юнацькому віці / М. С. Лугова, Є. В. Підчасов // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.)., Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 157–160.