ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА З РОДИНОЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута основа формування сучасної особистості та її повноцінний і правильний фізичний розвиток і здоров’я. Формування фізичної культури – це піклування про здоров’я і захист життя як найвищої цінності, а потім, система роботи, що забезпечує злагоду фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності людини. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний стати "школою здорового способу життя" не тільки для дошкільнят, а й для їхніх батьків. Для правильної організації фізичного виховання дитини, необхідно створити сприятливе середовище не тільки в освітній організації, але і в сім'ї. В статье рассмотрена основа формирования современной личности и ее полноценное и правильное физическое развитие и здоровье. Формирование физической культуры – это забота о здоровье и защита жизни как высшей ценности, а затем, система работы, которая обеспечивает согласие физического развития и духовной жизни, многогранной деятельности человека. Заведение дошкольного образования обязано стать "школой здорового образа жизни" не только для дошкольников, но и для их родителей. Для правильной организации физического воспитания ребенка, необходимо создать благоприятную среду не только в образовательной организации, но и в семье. The article considers the basis of the formation of the modern personality and its full and correct physical development and health. The formation of physical culture is the care for health and protection of life as the highest value, and then, the system of work that ensures the harmony of physical development and spiritual life, the multifaceted activities of man. The preschool is committed to becoming a "healthy lifestyle school" not only for preschoolers but also for their parents. For the proper organization of physical education of the child, it is necessary to create favorable environment not only in the educational organization, but also in the family.
Опис
Ключові слова
фізична культура, культура здоров'я, дошкільники, студентські роботи, физическая культура, культура здоровья, дошкольники, студенческие работы, physical culture, health culture, preschoolers, student work
Цитування
Лаврухіна В. В. Формування культури здоров'я дошкольника в умовах партнерства з родиною / В. В. Лаврухіна // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 83–85.