Дослідження головних теоретичних аспектів антикризового управління підприємством

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В статті розглянуто проблему антикризового управління підприємством. Під час розгляду наукової проблеми важливим є визначення з головним її теоретичним інструментарієм з метою побудови комплексного бачення на неї. Це є актуальним і під час розгляду проблеми побудови ефективної системи антикризового управління підприємством. Важливо визначити, що ж є предметом, об’єктом, суб’єктом та цілями такого управління. В статье рассмотрена проблема антикризисного управления предприятием. При рассмотрении научной проблемы важным является определение с главным ее теоретическим инструментарием с целью построения комплексного видения на нее. Это актуально и при рассмотрении проблемы построения эффективной системы антикризисного управления предприятием. Важно определить, что же является предметом, объектом, субъектом и целями такого управления. This article examines the problem of crisis management in an enterprise. When considering a scientific problem, it is important to identify with its main theoretical toolkit in order to build a comprehensive vision for it. This is also relevant when considering the problem of building an effective system of crisis management of the enterprise. It is important to determine what is the subject, object, subject and goals of such management.
Опис
Ключові слова
антикризове управління, підприємство, теоретичні аспекти, антикризисное управление, предприятие, теоретические аспекты, crisis management, enterprise, theoretical aspects
Цитування
Сідельнікова В. К. Дослідження головних теоретичних аспектів антикризового управління підприємством / В. К. Сідельникова, В. Ю. Онісіфорова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т ; [редкол.: В. О. Богомолов (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 355–357.