Особливості та завдання використання інструментів маркетингу в інноваційних процесах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університеит імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті розглянуто впровадження маркетингу в інноваційній сфері. Це обумовлено прискореним розвитком науково-технічного прогресу, який змушує вчасно оновлювати виробничі технології або номенклатуру продукції, та пов'язано з тим, що дуже швидко змінюється попит на товари і послуги чи з'являються нові вимоги до їх якості. Перед будь-якою сучасною організацією постають такі питання, як боротьба з конкурентами, зниження витрат виробництва і максимізація прибутку. У зв’язку з цим важливу роль в діяльності організації відіграє маркетинг, одним із елементів якого є розробка і впровадження інноваційної стратегії. В статье рассмотрено внедрение маркетинга в инновационной сфере. Это обусловлено ускоренным развитием научно-технического прогресса, который заставляет вовремя обновлять производственные технологии или номенклатуру и связано с тем, что очень быстро меняется спрос на товары и услуги или появляются новые требования к их качеству. Перед любой современной организацией возникают такие вопросы, как борьба с конкурентами, снижение издержек производства и максимизация прибыли. В связи с этим важную роль в деятельности организации играет маркетинг, одним из элементов которого является разработка и внедрение инновационной стратегии. This article examines the implementation of marketing in the field of innovation. This is due to the accelerated development of scientific and technological progress, which makes it necessary to update production technology or nomenclature in time and is associated with the fact that demand for goods and services changes very quickly or new requirements for their quality appear. Any modern organisation is faced with such issues as competitiveness, cost reduction and profit maximisation. In this regard, marketing plays an important role in the activities of the organisation, one of the elements of which is the development and implementation of an innovation strategy.
Опис
Ключові слова
інструменти маркетингу, інноваційні процеси, іноваційна діяльність, инструменты маркетинга, инновационные процессы, инновационная деятельность, marketing tools, innovation processes, innovation activity
Цитування
Сідельнікова В. К. Особливості та завдання використання інструментів маркетингу в інноваційних процесах / В. К. Сідельнікова, О. І. Коваленко // Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 31 жовт. 2020 р. / Харків. нац. ун-т Ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. В. Александров та ін.]. – Харків, 2020. – 296–298.