Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5405
Title: Ірландська тема в романах М. Мітчел "Віднесені вітром" і А. Ріплей "Скарлет"
Other Titles: Ирландская тема в романах М. Митчел "Унесенные ветром" и А. Рипли "Скарлет"
Irish theme in the novels by M. Mitchell "Gone with the Wind" and A. Ripley "Scarlet"
Authors: Іщенко, Є.
Keywords: художня література
ірландська тема
англо-ірландські мотиви
магiстерськi роботи
художественная литература
ирландская тема
англо-ирландские мотивы
магистерские работы
fiction
Irish theme
аnglo-Irish motifs
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Іщенко Є. Ірландська тема в романах М. Мітчел "Віднесені вітром" і А. Ріплей "Скарлет" / Є. Іщенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 32–33.
Abstract: В статті проаналізовано ірландську тему у романах «Gone with the Wind» and «Scarlett». Багатогранність даної проблеми обумовлена тим, що звернення до неї ставить перед дослідником кілька складних питань: що розуміти під англо-ірландськими мотивами в літературі і яких авторів до неї відносити. Історія Ірландії розповідає нам про трагічну участь ірландців, які ставши жертвою іноземних завойовників, в повній мірі зазнали тягар багатовікової колоніальної експлуатації і національного гноблення. В статье проанализирована ирландская тема в романах «Gone with the Wind» and «Scarlett». Многогранность данной проблемы обусловлена ​​тем, что обращение к ней ставит перед исследователем несколько сложных вопросов: что понимать под англо-ирландскими мотивами в литературе и каких авторов к ней относить. История Ирландии рассказывает нам о трагической участи ирландцев, которые став жертвой иноземных завоевателей, в полной мере испытали бремя многовековой колониальной эксплуатации и национального угнетения. The article analyses the Irish theme in the novels "Gone with the Wind" and "Scarlett". The multifaceted nature of this problem is due to the fact that addressing it raises several difficult questions for the researcher: what to understand by Anglo-Irish motifs in literature and which authors to refer to it. The history of Ireland tells us about the tragic fate of the Irish, who, as victims of foreign conquerors, experienced the full burden of centuries of colonial exploitation and national oppression.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5405
Appears in Collections:Кафедра англійської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іщенко Є. Ірландська тема в романах М. Мітчел.pdf444.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.