Управління розвитком професійної компетентності педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
В статті розглянута сучасна освіта, яка розвивається в режимі інноваційного пошуку. У розв’язанні проблеми управлінської діяльності щодо розвитку професійної компетентності педагогів особливого значення набувають питання, пов’язані з посиленням безперервного характеру їх професійного розвитку як умови готовності до вирішення професійних завдань. В статье рассмотрено современное образование, которое развивается в режиме инновационного поиска. В решении проблемы управленческой деятельности по развитию профессиональной компетентности педагогов особое значение приобретают вопросы, связанные с усилением непрерывного характера их профессионального развития как условия готовности к решению профессиональных задач. The article deals with modern education, which is developing in the mode of innovative search. In solving the problem of managerial activity on the development of teachers' professional competence, the issues related to enhancing the continuous nature of their professional development as a condition of readiness to solve professional tasks are of particular importance.
Опис
Ключові слова
управління, професійна компетентність, педагоги, освіта, управление, профессиональная компетентность, педагоги, образование, management, professional competence, teachers, educational
Цитування
Жуковіна Т. В. Управління розвитком професійної компетентності педагогів / Т. В. Жуковіна / Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 31–32.