ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ ЗА ДОГОВОРОМ: ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ТА ДОГОВІРНОЇ ПРАКТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті проблеми, які виникають у зв’язку із примусовим стягненням аліментів за аліментним договором. Проведена порівняльна характеристика стягнення аліментів у судовому та договірному порядку, внаслідок чого зроблений висновок щодо переваг договірного порядку як для сторін, так і для держави. Особлива увага присвячена проблемам, з якими стикається судова практика на стадії примусового виконання таких договорів. Зазначається, що основними факторами, які гальмують процес поширення аліментних договорів, є велика сума державного мита й відсутність ефективних гарантій позасудового стягнення аліментів. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в связи с принудительным взысканием алиментов по алиментному договору. Проведена сравнительная характеристика взыскания алиментов в судебном и договорном порядке, в результате чего сделан вывод о преимуществах договорного порядка как для сторон, так и для государства. Особое внимание уделено проблемам, с которыми сталкивается судебная практика на стадии принудительного исполнения алиментных договоров. Отмечается, что основными факторами, тормозящими процесс распространения алиментных договоров, является большой размер государственной пошлины за нотариальное удостоверение алиментных договоров и отсутствие эффективных гарантий внесудебного принудительного исполнения. The article deals with the problems that arise in connection with the enforcement of maintenance under the maintenance contract. A comparative description of the recovery of alimony in a judicial and contractual manner, as a result of which a conclusion was drawn about the advantages of the contractual procedure both for the parties and for the state. Particular attention is paid to the problems faced by judicial practice at the stage of the enforcement of maintenance contracts. The article notes that the main factors that hamper the process of distribution of maintenance contracts are the large amount of state duty for notarization of maintenance contracts and the lack of effective guarantees of extrajudicial enforcement.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, платник аліментів, отримувач аліментів, розірвання аліментного договору, зміна аліментного договору, нотаріальне посвідчення аліментного договор, алиментный договор, плательщик алиментов, получатель алиментов, расторжение алиментного договора, изменение алиментного договора, нотариальное удостоверение алиментного договора, alimony agreement, alimony payer, alimony recipient, alimony agreement termination, alteration of alimony agreement, notarization of alimony agreement
Цитування
Пономаренко О. М. Примусове стягнення аліментів за договором: проблеми судової та договірної практики / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. О. Процевський (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 29. – С. 28–36.