Псевдонім як лінгвістична категорія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто псевдонім як особливий різновид пропріальної (онімної) лексики. З одного боку, псевдонім – це звичайне слово, що підпорядковується мовним законам й повинно вивчатися за допомогою лінгвістичних методів, а з іншого – невичерпне джерело інформації, яке уможливлює виявлення фактів екстралінгвістичної значущості й демонструє нерозривний зв’язок між мовою та суспільством. В статье рассмотрен псевдоним как особая разновидность проприальной (онимной) лексики. С одной стороны, псевдоним – это обычное слово, которое подчиняется языковым законам и должно изучаться с помощью лингвистических методов, а с другой – неисчерпаемый источник информации, что делает возможным выявление фактов экстралингвистической значимости и демонстрирует неразрывную связь между языком и обществом. The article deals with pseudonym as a special kind of proprietary (onymic) lexicon. On the one hand, a pseudonym is a common word that is subject to linguistic laws and must be studied using linguistic methods; on the other hand, it is an inexhaustible source of information, which makes it possible to identify facts of extra-linguistic significance and demonstrates the inextricable link between language and society.
Опис
Ключові слова
псевдонім, лінгвістична категорія, магістерські роботи, псевдоним, лингвистическая категория, магистерские работы, pseudonym, linguistic category, master's works
Цитування
Завгородній Р. Псевдонім як лінгвістична категорія / Р. Завгородній // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 28–29.