Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5188
Title: Корея в період колоніальної залежності від Японії (1910–1945 рр.)
Other Titles: Корея в период колониальной зависимости от Японии (1910–1945 гг.)
Korea during the period of colonial dependence on Japan (1910–1945)
Authors: Ляшевська, Г. І.
Ляшевская, А. И.
Liashevska, H.
Keywords: Корея
корейський націоналізм
колоніальна політика Японії
антияпонська пропаганда
доколоніальний етнічний баланс
магістерські роботи
корейский национализм
колониальная политика Японии
антияпонская пропаганда
доколониальный этнический баланс
магистерские работы
Korea
korean nationalism
colonial policy of Japan
anti-Japanese propaganda
precolonial ethnic balance
master's works
Issue Date: 19-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Ляшевська Г. І. Корея в період колоніальної залежності від Японії (1910–1945 рр.) / Г. І. Ляшевська // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 146–148.
Abstract: Автор статті звертає увагу на те, що останнім часом увага світу прикута до «корейської проблеми». Необхідно відзначити, що японське панування залишило свій історичний слід і до сьогодні має досить неоднозначний характер як для корейців, так і для японців. Оскільки націоналізм посідає велике значення в корейському суспільстві, він може приймати досить радикальні форми. Корейський націоналізм конкретно спрямований проти однієї країни ‒ Японії, найближчої сусідки Кореї. Викликано це японським колоніальним режимом, що вважається одним із найжорстокіших за всю історію минулого століття. Автор статьи обращает внимание на то, что в последнее время внимание мира приковано к «корейской проблеме». Необходимо отметить, что японское господство оставило свой исторический след и сегодня имеет достаточно неоднозначный характер как для корейцев, так и для японцев. Поскольку национализм занимает большое значение в корейском обществе, он может принимать довольно радикальные формы. Корейский национализм конкретно направлен против одной страны - Японии, ближайшей соседки Кореи. Вызвано это японским колониальным режимом, который считается одним из самых жестоких за всю историю прошлого века. The author of the article draws attention to the fact that recently the world's attention has been focused on the "Korean problem". It should be noted that Japanese rule has left its historical mark and to this day is quite ambiguous for both Koreans and Japanese. Because nationalism is so important in Korean society, it can take quite radical forms. Korean nationalism is specifically directed against one country - Japan, Korea's closest neighbor. This is caused by the Japanese colonial regime, which is considered one of the most brutal in the history of the last century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5188
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.