ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "ОВС"
Анотація
Мета дослідження ‒ визначити мету фізичного виховання в педагогічному ВНЗ. Матеріал і методи. В дослідженні застосовані теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури; вивчення інструкцій, документів, що регламентують процес організації і проведення дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ ; анкетування. У дослідженні прийняли участь 60 студентів-першокурсників ХНПУ імені Г. С. Сковороди українського мовно-літературного факультету набору 2015‒2016 року. Результати дослідження. Аналіз анкет виявив низькі показники мотиваційних варіантів вибору секції, що пов’язані з майбутньою професією. Конкретизована мета навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у педагогічному ВНЗ. Сформульована здоров’язберігаюча компетентність. Висновки. Особливості педагогічної професії вимагають оволодіння майбутніми педагогами під час проходження дисципліни «Фізичне виховання» здоров’язберігаючою компетентністю, а саме ‒ здатністю підтримувати загальний рівень фізичного здоров’я для ведення соціальної й професійної діяльності. Цель исследования ‒ определить цель физического воспитания в педагогическом вузе. Материал и методы. В исследовании применены теоретический анализ и обобщение научной литературы ; изучение инструкций, документов, регламентирующих процесс организации и проведения дисциплины «Физическое воспитание» в вузах ; анкетирование. В исследовании приняли участие 60 студентов-первокурсников ХНПУ имени Г. С. Сковороды украинского литературного факультета набора 2015‒2016 года. Результаты исследования. Анализ анкет показал низкие показатели мотивационных вариантов выбора секции, связанные с будущей профессией. Конкретизирована цель учебной дисциплины «Физическое воспитание» в педагогическом вузе. Сформулирована здоровьесберегающая компетентность. Выводы. Особенности педагогической профессии требуют овладения будущими педагогами при прохождении дисциплины «Физическое воспитание» здоровьесберегающей компетентностью, а именно ‒ способностью поддерживать общий уровень физического здоровья для ведения социальной и профессиональной деятельности. The aim — to define the purpose of physical education in pedagogical universities. Materials and Methods. The study used the theoretical analysis and synthesis of scientific literature ; study the instructions and documents that regulate the organization and discipline of «Physical Education» in universities ; survey. In the study involved 60 firstyear students HNPU behalf G. S. Skovoroda ukrainian language and literature faculty recruitment 2016. Research results. Analysis of the questionnaires showed low rates of incentive options section that relate to future profession. Specified purpose of discipline «Physical Education» at pedagogical universities. Formulated preserve health competence. Conclusions. Features of the teaching profession requires mastery of future teachers during their discipline «Physical Education» preserve health competence — namely, the ability to maintain overall physical health to maintain social and professional activities.
Опис
Ключові слова
професіограма вчителя, фізичне виховання, здоров’язберігаюча компетентність, профессиограмма учителя, физическое воспитание, здоровьесберегающая компетентность, professiogram teacher, physical education, preserve health competence
Цитування
Цимбалюк Ж. О. Визначення мети навчальної дисципліни «фізичне виховання» майбутніх вчителів / Ж. О. Цимбалюк, Т. І. Гогіна // Теорія та методика фізичного виховання : наук.-метод. журн. / ТОВ "ОВС" ; [редкол.: Худолій О. М.. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – № 3. – С. 14–18.