Вимірювання рівня професійної готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність проблеми вимірювання рівня професійної готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти. Визначено показники, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти, наведено діагностичний інструментарій для їх вимірювання, представлено результати експериментального дослідження з його використання. В статье обоснована актуальность проблемы измерения уровня профессиональной готовности будущих специалистов социальной сферы к профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования. Определены показатели, критерии и уровни готовности будущих специалистов социальной сферы к профилактике буллинга среди подростков в учреждениях общего среднего образования, приведен диагностический инструментарий для их измерения, представлены результаты экспериментального исследования по его использованию. The article substantiates the urgency of the problem of measuring the level of professional readiness of future specialists in the social sphere for the prevention of bullying among adolescents in general secondary education institutions. Indicators, criteria and levels of readiness of future specialists in the social sphere for the prevention of bullying among adolescents in general secondary education institutions, diagnostic tools for their measurement, the results of experimental research on its use, are presented.
Опис
Ключові слова
рівень професійної готовності, майбутні фахівці соціальної галузі, профілактика булінгу серед підлітків, заклади загальної середньої освіти, діагностичний інструментарій, магістерські роботи, уровень профессиональной готовности, будущие специалисты социальной сферы, профилактика буллинга среди подростков, учреждения общего среднего образования, диагностический инструментарий, магистерские работы, level of professional readiness, future specialists in the social sphere, prevention of bullying among adolescents, diagnostic tools., general secondary education institutions, diagnostic tools, master's work
Цитування
Куряча С. В. Вимірювання рівня професійної готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 67–73.