Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-26
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Науковий вісник містить праці аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів наук, які відображають широкий спектр філософських проблем у галузі методології і діалектики пізнання, філософської антропології і філософії культури, соціальної філософії виховання, психології творчості та духовності. Видання розраховане на аспірантів, викладачів та студентів, на всіх, хто цікавиться філософією. В научном вестнике представлены труды аспирантов, докторантов, кандидатов и докторов наук, которые отражают широкий спектр философских проблем в области методологии и диалектики познания, философской антропологии и философии культуры, социальной философии воспитания, психологии творчества и духовности. Издание рассчитано на аспирантов, преподавателей и студентов, всех, кто интересуется философией. The scientific bulletin presents the work of graduate students, doctoral students, candidates and doctors of science. Scientific works reflect a wide range of philosophical problems in the field of methodology and dialectics of knowledge, philosophical anthropology and philosophy of culture, social philosophy, education, psychology of creativity and spirituality. The publication is designed for graduate students, teachers and students, everyone who is interested in philosophy.
Опис
Ключові слова
філософія освіти, філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, философия образования, философская антропология, философия культуры, социальная философия, philosophy of education, philosophical anthropology, philosophy of culture, social philosophy
Цитування
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 52 (2). – 151 с.