Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5058
Title: Підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в контексті неперервної освіти
Other Titles: Подготовка учителей начальных классов к работе с одаренными учащимися в контексте непрерывного образования
Preparing primary school teachers to work with gifted students in the context of continuing education
Authors: Ушмарова, В. В.
Ushmarova, V. V.
Keywords: вчителі
початкові класи
обдаровані учн
неперервна освіта
учителя
начальные классы
одаренные ученики
непрерывное образование
teachers
primary grades
gifted students
continuing education
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Ушмарова В. В. Підготовка вчителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями в контексті неперервної освіти / В. В. Ушмарова // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 417–423.
Abstract: Використання авторської науково-методичної системи уможливлює формування мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивно-особистісного компонентів готовності вчителя, а також забезпечує неперервність його професійно-особистісного розвитку у сфері діагностики та освіти обдарованих учнів. Использование авторской научно-методической системы делает возможным формирование мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-личностного компонентов готовности учителя, а также обеспечивает непрерывность его профессионально-личностного развития в сфере диагностики и образования одаренных учеников. The use of the author's scientific and methodological system allows the formation of motivational, cognitive, activity and reflexive-personal components of teacher readiness, as well as ensures the continuity of his professional and personal development in the field of diagnosis and education of gifted students.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5058
ISBN: 978-617-7912-56-8
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.