Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5057
Title: КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Other Titles: КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ
CREATIVE ECONOMY: BENEFITS OF IMPLEMENTATION FOR UKRAINE
Authors: Катречко, А. В.
Katrechko, А.
Keywords: креативна економіка
інтелектуальні ресурси
культурна спадщина
мистецтво
медіа
економічна політика
магістерські роботи
креативная экономика
интеллектуальные ресурсы
культурное наследие
искусство
медиа
экономическая политика
магистерские работы
creative economy
intellectual resources
cultural heritage
art
media
economic policy
master's work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Катречко А. В. Креативна економіка: переваги впровадження для України / А. В. Катречко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 7–10.
Abstract: За умов зацікавленості та підтримки уряду, розроблення відповідних програм можна створити креативну економіку досить високого рівня, яка забезпечуватиме економічне зростання національної економіки. Тому дуже важливо формувати власний креативний простір і створювати для його розвитку належні умови. В условиях заинтересованности и поддержки правительства, разработки соответствующих программ можно создать креативную экономику достаточно высокого уровня, которая будет обеспечивать экономический рост национальной экономики. Поэтому очень важно формировать собственное креативное пространство и создавать для его развития надлежащие условия. With the interest and support of the government, the development of appropriate programs can create a creative economy of a fairly high level, which will ensure the economic growth of the national economy. Therefore, it is very important to form your own creative space and create appropriate conditions for its development
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5057
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Катречко А. В.Креативна економіка.pdf740.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.