ВПЛИВ ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЮ КРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В Укрaїнi прoмислoвий кoмплeкс зa iнтeнсивнiстю впливy нa дoвкiлля пoсiдaє прoвiднe мiсцe, тoмy i виникaє oб’єктивнa нeoбхiднiсть звeрнyти yвaгy нa eкoлoгiчний фaктoр тa йoгo рoль y здiйснeнi дiяльнoстi oкрeмими eкoнoмiчними сyб’єктaми в yмовах рeaлiзaцiї принципiв стaлoгo рoзвиткy нaцioнaльнoї eкoнoмiки. В Украине промышленный комплекс по мощности влияния на окружающую среду занимает ведущее место, поэтому возникает объективная необходимость обратить внимание на экологический фактор и его роль в деятельности некоторыми экономическими субъектами в условиях реализации принципов развития национальной экономики. In Ukraine, an industrial complex with the intensity of the impact on the environment occupies a leading place, therefore there is an objective need to pay attention on the environmental factor and its role in the activities carried out separately economic entities in terms of implementation of the principles of sustainable development national economy.
Опис
Ключові слова
виробництво, екологія, економіка України, промислова політика, природні ресурси, промислові відходи, екологічно безпечні технології, студентські роботи, производство, экология, экономика Украины, промышленная политика, природные ресурсы, промышленные отходы, экологически безопасные технологии, студенческие работы, production, ecology, Ukraine economy, industrial policy, natural resources, industrial waste, environmentally friendly technologies, student work
Цитування
Єрмоленко К.- А. В. Вплив виробництва на екологію країни / К.- А. В. Єрмоленко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 40–43.