Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5041
Title: ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Other Titles: ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
EXTERNAL LABOR MIGRATION AND ITS CONSEQUENCES FOR ECONOMY OF UKRAINE
Authors: Чупир, Ю. В.
Chupyr, Yu.
Keywords: економіка України
трудова міграція
український ринок праці
національна економіка
студентські роботи
экономика Украины
трудовая миграция
украинский рынок труда
национальная экономика
студенческие работы
ukraine economy
labor migration
ukrainian labor market
national economy
student work
Issue Date: 20-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Чупир Ю. В. Зовнішня міграція робочої сили та її наслідки для економіки України / Ю. В. Чупир // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 55–57.
Abstract: Сучасні глобалізаційні процеси, які обумовлюють напрям і характер розвитку світової економіки, характеризуються суттєвою активізацією міжнародної трудової міграції. Структура та обсяги міграційних потоків дедалі дієвіше впливають на стан трудового потенціалу – головної конкурентної переваги у сучасній глобальній економіці. Зовнішня міграція робочої сили призвела до значних проблем на українському ринку праці. Современные глобализационные процессы, которые обусловливают направление и характер развития мировой экономики, характеризуются существенной активизацией международной трудовой миграции. Структура и объемы миграционных потоков все действеннее влияют на состояние трудового потенциала – главного конкурентного преимущества в современной глобальной экономике. Внешняя миграция рабочей силы привела к значительным проблемам на украинском рынке труда. Modern globalization processes, which determine the direction and nature of the world economy, are characterized by a significant intensification of international labor migration. The structure and volume of migration flows are increasingly influencing the state of labor potential – the main competitive advantage in today's global economy. External labor migration has led to significant problems in the Ukrainian labor market.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5041
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чупир Ю. В. Зовнішня міграція робочої сили.pdf753.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.