Особливості походження іранських прізвищ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Іранські прізвища утворено переважно від іменників і прикметників перського, арабського, французького та тюрксько-монгольського походження, які з'являлися в перській мові у різні історичні часи, частина з яких - застарілі слова, що вийшли з ужитку. В кількісному відношенні імена арабського походження — як іменники, прикметники, так і (у меншій мірі) власні імена — зберігають кількісну перевагу. Иранские фамилии образованы преимущественно от существительных и прилагательных персидского, арабского, французского и тюркско-монгольского происхождения, которые появлялись в персидском языке в разные исторические времена, часть из которых - устаревшие слова, вышедшие из употребления. В количественном отношении имена арабского происхождения - как существительные, прилагательные, так и (в меньшей степени) собственные имена - сохраняют численное превосходство. Iranian surnames are formed mainly from nouns and adjectives persian, arabic, french and turkic-mongolian origins that appeared in the persian language in different historical times, some of which - obsolete obsolete words. Quantitatively, the names are arabic origin - both nouns, adjectives, and (to a lesser extent) proper names - retain a quantitative advantage.
Опис
Ключові слова
іранські прізвіща, сімейне іменування, особисте іменування, генеалогічне іменування, почесне іменування, студентські роботи, иранские фамилии, семейное именование, личное именования, генеалогическое именования, почетное именование, студенческие работы, Iranian surnames, family naming, personal naming, genealogical naming, honorary naming, student work
Цитування
Сусленко А. М. Особливості походження іранських прізвищ / А. М. Сусленко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 34–35.