Стилістично-емоційна забарвленість гендерно маркованих фразеологізмів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто фразеологію китайської мови, яка характеризується великою кількістю семантичних значень і функціональних особливостей. Тому фразеологізми широко використовуються як важливий засіб мовної виразності у китайській мові. Серед істотних ознак фразеологічних одиниць окрім номінативності особливо виділяється їх образність, емоційна виразність, експресивність і оцінний характер. В статье рассмотрена фразеология китайского языка, которая характеризуется большим количеством семантических значений и функциональных особенностей. Поэтому фразеологизмы широко используются как важное средство речевой выразительности в китайском языке. Среди существенных признаков фразеологических единиц кроме номинативности особенно выделяется их образность, эмоциональная выразительность, экспрессивность и оценочный характер. The article deals with Chinese phraseology, which is characterised by a large number of semantic meanings and functional features. Therefore, phraseological units are widely used as an important means of speech expression in Chinese. Among the essential features of phraseological units, apart from their nominative nature, especially stand out their figurativeness, emotional expressiveness, expressiveness and evaluative nature.
Опис
Ключові слова
китайська мова, фразеологізми, емоційне забарвлення, китайский язык, фразеологизмы, эмоциональная окраска, Chinese, phraseological terms, emotional coloration
Цитування
Сєкіна Н. Д. Стилістично-емоційна забарвленість гендерно маркованих фразеологізмів / Н. Д. Сєкіна // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 19–20.