Комунiкативний аспект турецького етноетикету

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Як засвідчує аналіз лексико-семантичної специфіки етикетних конструкцій, турецька ввічливість ґрунтується на культивуванні особистості, орієнтованої на позитивне, схвальне сприйняття світу. Першочерговими постають розвиток етноморальних цінностей, усвідомлення навколишнього світу й людей як представників одної спільноти, пов‘язаних потребою взаємодопомоги, підтримки. Как показывает анализ лексико-семантической специфики этикетных конструкций, турецкая вежливость основывается на культивировании личности, ориентированной на положительное, одобрительное восприятие мира. На первый план выходит развитие етноморальних ценностей, осознание окружающего мира и людей как представителей одного целого, связанных необходимости взаимопомощи, поддержки. As the analysis of the lexical and semantic specifics of etiquette structures shows, Turkish politeness is based on nurturing a personality oriented positive, approving perception of the world. Primary are ethno-moral values, awareness of the surrounding world and people as representatives a single whole, connected by the need for mutual assistance and support.
Опис
Ключові слова
ввічливість, культура спілкування, турецький мовленнєвий етикет, вежливость, культура общения, турецкий речевой этикет, politeness, communication culture, Turkish speech etiquette
Цитування
Петрова Озель Л. П. Комунiкативний аспект турецького етноетикету / Л. П. Петрова Озель // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [укл. Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 117–120.