Сучасні підходи, методи та прийоми викладання китайської мови в контексті розвитку здібностей до запам‘ятовування ієрогліфів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
у статті розкрито сучасні підходи, методи та прийоми викладання китайської мови в контексті розвитку здібностей до запам‘ятовування ієрогліфів. Одним із найбільш популярних підходів, націлених на успішне запам‘ятовування ієрогліфів, є оволодіння ієрогліфічною писемністю через вивчення базових знакових елементів – графем, на основі яких укладена класифікація ієрогліфів та які мотивують їхні смислові значення. В статье раскрыты современные подходы, методы и приемы преподавания китайского языка в контексте развития способностей к запоминанию иероглифов. Одним из самых популярных подходов, нацеленных на успешное запоминание иероглифов, является овладение иероглифической письменностью через изучение базовых знаковых элементов – графем, на основе которых заключена классификация иероглифов и мотивирующие их смысловые значения. The article reveals modern approaches, methods and techniques of teaching Chinese in the context of developing the ability to memorize hieroglyphs. One of the most popular approaches aimed at successfully memorizing hieroglyphs is to master hieroglyphic writing through the study of basic sign elements – graphemes, on the basis of which the classification of hieroglyphs is based and which motivate their semantic meanings.
Опис
Ключові слова
китайська мова, запам‘ятовування ієрогліфів, ієрогліфічна писемність, мнемонічна фраза, студентські роботи, китайский язык, запоминания иероглифов, иероглифическая письменность, мнемоническая фраза, студенческие работы, Chinese, memorizing hieroglyphs, hieroglyphic writing, mnemonic phrase, student work
Цитування
Ільченко А. Р. Сучасні підходи, методи та прийоми викладання китайської мови в контексті розвитку здібностей до запам‘ятовування ієрогліфів/ А. Р. Ільченко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 61–63.