Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4934
Title: СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ G SUITE FOR EDUCATION
Other Titles: СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ G SUITE FOR EDUCATION
CREATING A DIGITAL SCHOOL EDUCATIONAL SPACE USING G SUITE FOR EDUCATION
Authors: Шакуров, Є. О.
Keywords: цифровий простір
хмарні технології
навчальний процес
студентські роботи
цифровое пространство
облачные технологии
учебный процесс
студенческие работы
digital space
cloud technologies
educational process
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Шакуров Є. О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education / Є. О. Шакуров // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 122–125.
Abstract: У статті розглянуто впровадження хмарних технологій в освітній процес, яке стимулює істотні зміни у начальному середовищі закладу освіти, спонукає до створення нового цифрового середовища, до суттєвої переорієнтації процесу навчання на використання електронних ресурсів дидактичного призначення у навчанні. Одним із таких середовищ є G Suite for Education, який розроблений компанією Google для сучасної організації навчального процесу. Середовище G Suite дає змогу організовувати трансляції та запис занять, проводити тестування, розподіляти завдання і контролювати хід їх виконання. Перевагою середовища є те, що воно працює на будь-яких пристроях, незалежно від операційної системи, року випуску та параметрів екрану. В статье рассмотрено внедрение облачных технологий в образовательный процесс, который стимулирует существенные изменения в учебной среде учебного заведения, побуждает к созданию новой цифровой среды, к существенной переориентации процесса обучения на использование электронных ресурсов дидактического назначения в обучении. Одним из такой среды является G Suite for Education, разработанный компанией Google для современной организации учебного процесса. Среда G Suite позволяет организовывать трансляции и записи занятий, проводить тестирование, распределять задачи и контролировать ход их выполнения. Преимуществом среды является то, что она работает на любых устройствах, независимо от операционной системы, года выпуска и параметров экрана. The article considers the introduction of cloud technologies in the educational process, which stimulates significant changes in the initial environment of the educational institution, encourages the creation of a new digital environment, a significant reorientation of the learning process to the use of electronic resources for teaching purposes. One such environment is G Suite for Education, which was developed by Google for the modern organization of the educational process. The G Suite environment allows you to organize broadcasts and record classes, conduct testing, distribute tasks and monitor the progress of their implementation. The advantage of the environment is that it works on any device, regardless of the operating system, year of manufacture and screen settings.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4934
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шакуров Є.О. Створення цифрового освітнього.pdf849.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.