СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ G SUITE FOR EDUCATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто впровадження хмарних технологій в освітній процес, яке стимулює істотні зміни у начальному середовищі закладу освіти, спонукає до створення нового цифрового середовища, до суттєвої переорієнтації процесу навчання на використання електронних ресурсів дидактичного призначення у навчанні. Одним із таких середовищ є G Suite for Education, який розроблений компанією Google для сучасної організації навчального процесу. Середовище G Suite дає змогу організовувати трансляції та запис занять, проводити тестування, розподіляти завдання і контролювати хід їх виконання. Перевагою середовища є те, що воно працює на будь-яких пристроях, незалежно від операційної системи, року випуску та параметрів екрану. В статье рассмотрено внедрение облачных технологий в образовательный процесс, который стимулирует существенные изменения в учебной среде учебного заведения, побуждает к созданию новой цифровой среды, к существенной переориентации процесса обучения на использование электронных ресурсов дидактического назначения в обучении. Одним из такой среды является G Suite for Education, разработанный компанией Google для современной организации учебного процесса. Среда G Suite позволяет организовывать трансляции и записи занятий, проводить тестирование, распределять задачи и контролировать ход их выполнения. Преимуществом среды является то, что она работает на любых устройствах, независимо от операционной системы, года выпуска и параметров экрана. The article considers the introduction of cloud technologies in the educational process, which stimulates significant changes in the initial environment of the educational institution, encourages the creation of a new digital environment, a significant reorientation of the learning process to the use of electronic resources for teaching purposes. One such environment is G Suite for Education, which was developed by Google for the modern organization of the educational process. The G Suite environment allows you to organize broadcasts and record classes, conduct testing, distribute tasks and monitor the progress of their implementation. The advantage of the environment is that it works on any device, regardless of the operating system, year of manufacture and screen settings.
Опис
Ключові слова
цифровий простір, хмарні технології, навчальний процес, студентські роботи, цифровое пространство, облачные технологии, учебный процесс, студенческие работы, digital space, cloud technologies, educational process, student work
Цитування
Шакуров Є. О. Створення цифрового освітнього простору школи з використанням G Suite for Education / Є. О. Шакуров // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 122–125.