ПИТАННЯ ВПЛИВУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
В статті доведено, що при використанні новітніх технологій кардинально змінюється не тільки поведінка, а й свідомість людини. Поступово виникає звичка у вживанні ґаджетів і формується психологічна потреба в постійному їх використанні. Для молоді Інтернет є не тільки інформаційним простором, а й місцем, де можливо вийти в віртуальний світ і отримати задоволення. Розглянуто сучасні технічні засоби, в тому числі мобільні додатки для популяризації занять з фізичного виховання та здорового способу життя, які відкриті й доступні для будь-якої людини, що має за мету змінити свій образ і досягти бажаного результату. В статье доказано, что при использовании новейших технологий кардинально меняется не только поведение, но и сознание человека. Постепенно возникает привычка к употреблению гаджетов и формируется психологическая потребность в постоянном их использовании. Для молодежи Интернет является не только информационным пространством, но и местом, где возможно войти в виртуальний мир и получить удовольствие. Рассмотрены современные технологии, в том числе мобильные приложения для популяризации занятий по физическому воспитанию и здоровому образу жизни, которые открыты и доступны для любого человека, желающего изменить свой образ жизни и достичь результата. The article proves that the use of the latest technology dramatically changes not only behaviour, but also human consciousness. A habit of using gadgets gradually emerges and a psychological need to use them constantly is formed. Young people see the internet not only as an information space, but also as a place where they can enter a virtual world and have some fun. Modern technologies, including mobile applications for the promotion of physical education and healthy lifestyles, are considered and are open and accessible to anyone wishing to change their lifestyle and achieve results.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, інтернет-залежність, здоровий спосіб життя, фізична культура, фізичні навантаження, студентські роботи, информационные технологии, интернет-зависимость, здоровый образ жизни, физическая культура, физические нагрузки, студенческие работы, information technology, internet addiction, healthy lifestyle, physical education, physical activity, student work
Цитування
Білаш О. О. Питання впливу новітніх технологій на здоров'я молоді / О. О. Білаш, Т. С. Губарєва // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 22 трав. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 11–12.