РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАКАТІВ ДЛЯ УРОКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання інтерактивного плаката. Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Використання інтерактивних плакатів є ефективним в процесі організації групової та індивідуальної роботи як при використанні традиційних форм навчання, так і дистанційних та змішаних форм навчання. Інтерактивний плакат виступає таким елементом комп’ютерної підтримки навчання, що створює комфортні умови просування по навчальному матеріалу та сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів, забезпечує диференціацію процесу навчання, дозволяє структурувати зміст навчального матеріалу та спрямований на активізацію опорних знать учнів в процесі вивчення навчального матеріалу. В статье рассмотрено использование интерактивного плаката. Интерактивный плакат – это электронное образовательное средство нового типа, который обеспечивает высокий уровень задействования информационных каналов восприятия наглядности учебного процесса. Использование интерактивных плакатов является эффективным в процессе организации групповой и индивидуальной работы как при использовании традиционных форм обучения, так и дистанционных и смешанных форм обучения. Интерактивный плакат выступает таким элементом компьютерной поддержки обучения, который создает комфортные условия продвижения учебного материала и способствует повышению познавательного интереса учащихся, обеспечивает дифференциацию процесса обучения, позволяет структурировать содержание учебного материала и направлен на активизацию опорных знать учеников в процессе изучения учебного материала. This article discusses the use of an interactive poster. Interactive poster is a new type of electronic educational tool, which provides a high level of involvement of information channels of perception of the educational process visibility. The use of interactive poster is effective in the process of organizing group and individual work with both traditional forms of learning, and distance and mixed forms of learning. Interactive poster serves as such an element of computer-based learning support, which creates a comfortable environment for promoting learning material and contributes to increasing cognitive interest of students, provides differentiation of the learning process, allows structuring the content of the learning material and aims to activate the background knowledge of students in the learning material.
Опис
Ключові слова
інтерактивний плакат, інформатика, навчання школярів, студентські роботи, интерактивный плакат, информатика, обучение школьников, студенческие работы, interactive poster, Informatics, school education, student work
Цитування
Задворнов Д. О. Розробка інтерактивних плакатів для уроків з інформатики для учнів 5 класу / Д. О. Задворнов, Л. П.Остапенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип.19. – С. 41–46.