Дослідження морфологічного рівня поетичної мови в аспекті лінгвокреалогії: сучасний стан і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing, Riga, Latvia
Анотація
У праці розглянуті причини зацікавлення сучасних лінгвістів питаннями морфології поетичної мови: граматикалізація фасцинативних дискурсів, розвиток Інтернет-спілкування, оновлення лінгвокреативних практик. Серед причин недостатнього розвитку поетичної морфології у ХХ столітті названі автоматизм сприйняття морфологічної семантики, недостатність граматичної рефлексії, непослідовність холістичного підходу до аналізу віршованої мови. Схарактеризовані основні напрями дослідження: поетична морфологія й морфологічна поетика. Сформульовані аксіоми, що складають підґрунтя сучасних лінгвокреативних студій. Описані основні способи актуалізації морфологічних форм і значень: співпозиція, селекція, атракція. Перспектива розвитку вивчення поетичної морфології й морфологічної поетики вбачається у застосуванні прийомів лінгвопоетичного аналізу до вивчення фасцинативних текстів інших типів, зіставлення виразного й виражального креативного потенціалу різних мов і виокремлення мовно-поетичних універсалій. В работе рассмотрены причины интереса современных лингвистов вопросами морфологии поэтического языка: граматикализации фасцинативних дискурсов, развитие Интернет-общения, обновления лингвокреативных практик. Среди причин недостаточного развития поэтической морфологии в ХХ веке названы автоматизм восприятия морфологической семантики, недостаточность грамматической рефлексии, непоследовательность холистического подхода к анализу стихотворного языка. Охарактеризованы основные направления исследования: поэтическая морфология и морфологическая поэтика. Сформулированы аксиомы, составляющих основу современных лингвокреативных студий. Описаны основные способы актуализации морфологических форм и значений: композиция, селекция, аттракция. Перспектива развития изучения поэтического морфологии и морфологической поэтики видится в применении приемов лингвопоетичного анализа к изучению фасцинативних текстов других типов, сопоставление выразительного и выразительного креативного потенциала различных языков и выделение культурно-поэтических универсалий. The reasons for modern linguists' interest in the morphology of poetic language are considered in the work: grammaticalization of fascinating discourses, development of Internet communication, updating of linguo-creative practices. Among the reasons for the insufficient development of poetic morphology in the twentieth century are the automatism of perception of morphological semantics, lack of grammatical reflection, inconsistency of holistic approach to the analysis of poetic language. The main directions of research are characterized: poetic morphology and morphological poetics. The axioms that form the basis of modern linguistic and creative studies are formulated. The main ways of actualization of morphological forms and meanings are described: composition, selection, attraction. The perspective of the development of the study of poetic morphology and morphological poetics is seen in the application of methods of linguistic-poetic analysis to the study of fascinating texts of other types, comparison of expressive and expressive creative potential of different languages ​​and separation of linguistic and poetic universals.
Опис
Ключові слова
лінгвокреативні практики, поетична морфоглогія, поетична поетика, співпозиція, селекція, атракція, лингвокреативные практики, поэтическая морфология, поэтическая поэтика, композиция, селекция, аттракция, linguo-creative practices, poetic morphology, poetic poetics, composition, selection, attraction
Цитування
Скоробогатова О. О. Дослідження морфологічного рівня поетичної мови в аспекті лінгвокреалогії: сучасний стан і перспективи / О. О. Скоробогатова, А. Г. Козлова // Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches : сollective monograph. Riga : Baltija Publishing, 2020. – Р. 198–217.