Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4800
Title: ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ШКОЛЯРІВ
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN TRAINING SCHOOLCHILDREN
Authors: Комар, Б. В.
Komar, B.
Keywords: мобільні технології
навчання
школярі
магістерські роботи
мобильные технологии
обучение
школьники
магистерские работы
mobile technologies
teaching
schoolchildren
master's works
Issue Date: 14-May-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Комар Б. В. Використання мобільних технологій у навчанні школярів / Б. В. Комар // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 79–80.
Abstract: У статті розглянуто сучасні мобільні пристрої які можуть допомагати учневі у моделюванні, обміні інформацією, при необхідності знайти інформацію, у спостереженнях, взаємодії тощо. До мобільних пристроїв на даному етапі відносять мобільні телефони / смартфони, планшети, пристрої для читання електронних книг (рідери), нетбуки, невеликі ноутбуки, проте цей перелік швидко розширяється. Крім того, пристрої стають ще більш функціональними й надають можливості уведення тексту за допомогою усного мовлення, здатні відтворювати текстові, аудіо й відео файли тощо. Стає очевидним те, що мобільні пристрої і бездротові технології стануть в найближчому майбутньому не тільки повсякденною частиною навчання, так і помічниками у реальній взаємодії вчителя та учня. В статье рассмотрены современные мобильные устройства которые могут помогать ученику в моделировании, обмене информацией, при необходимости найти информацию, в наблюдениях, взаимодействиях и тому подобное. К мобильным устройствам на данном этапе относят мобильные телефоны / смартфоны, планшеты, устройства для чтения электронных книг (ридеры), нетбуки, небольшие ноутбуки, однако этот перечень быстро расширяется. Кроме того, устройства становятся еще более функциональными и предоставляют возможности введения текста с помощью устной речи, способны воспроизводить текстовые, аудио и видео файлы и тому подобное. Становится очевидным, что мобильные устройства и беспроводные технологии станут в ближайшем будущем не только повседневной частью обучения, но и помощниками в реальном взаимодействии учителя и ученика.The article deals with modern mobile devices that can help the student in modeling, information exchange, if necessary, find information, in observation, interaction, etc. Mobile devices at this stage include mobile phones / smartphones, tablets, devices for reading e-books (Readers) Netbooks, small laptops, however, expands this list. In addition, devices are even more functional and provide text input with verbal broadcasting capable of playing text, audio and video files, etc. It becomes apparent that mobile devices and wireless technologies will be in the near future not only by everyday part of the training and assistants in the real interaction of the teacher and student.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4800
Appears in Collections:Кафедра інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комар Б. В. Використання мобільних технологій.pdf526.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.