ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У пропонованій статті знайшли своє висвітлення деякі теоретичні аспекти проблеми формування у студентському середовищі системи соціальних цінностей на основі історичного мислення в процесі історичної освіти. Актуальність дослідження полягає в тому, що прилучення молодого покоління до соціальних цінностей, що існують у сучасному українському суспільстві, шляхом вироблення у нього історичного мислення та історичної свідомості сприятиме формуванню у нашій країні розвинутого громадянського суспільства. В предложенной статье отображены некоторые теоретические аспекты проблемы формирования в студенческой среде системы социальных ценностей на основе исторического мышления в процессе исторического образования. Актуальность исследования заключается в том, что приобщение молодого поколения к социальным ценностям, которые существуют в современном украинском обществе, путём создания у него исторического мышления и исторического сознания способствует формированию в нашей стране развитого гражданского общества. The following article deals with some theoretical aspects of the problem of development the social values among students’ groups on the basis of historical thinking in a process of historical education .The relevance of this research to the present day lies in the necessity of attraction the young generation to social values which exist in a modern Ukrainian society by means of creation of historical thinking and historical consciousness which will promote the creation of the developed civil society in our country.
Опис
Ключові слова
соціальні цінності, історичне минуле, історичне мислення, історична свідомість, социальные ценности, историческое прошлое, историческое мышление, историческое сознание, social values, historical past, historical thinking, historical consciousness
Цитування
Василець В. О. До проблеми формування системи соціальних цінностей та історичного мислення у студентів історичних факультетів педагогічних вузів / В. О. Василець // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2010. – С. 15–22.