РОЛЬ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ У СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті дослідженно, що що етнопедагогіка – це галузь педагогіки, яка включає в себе емпіричні педагогічні знання та досвід певного етносу у вихованні підростаючого покоління. Таким чином виховання підростаючого покоління за допомогою засобів етнопедагогіки є важливим та необхідним. Вони формують у особи знання про традиції свого народу, його виховні ідеали. В статье исследовано, что что этнопедагогика – это отрасль педагогики, которая включает в себя эмпирические педагогические знания и опыт определенного этноса в воспитании подрастающего поколения. Таким образом воспитание подрастающего поколения с помощью средств этнопедагогики является важным и необходимым. Они формируют у лиц знания о традициях своего народа, его воспитательные идеалы. In the article it is investigated that ethno-pedagogy is a branch of pedagogy which includes empirical pedagogical knowledge and experience of certain ethnos in upbringing of young generation. Thus, educating the younger generation through the means of ethno-pedagogy is important and necessary. They shape individuals' knowledge of the traditions of their people and their educational ideals.
Опис
Ключові слова
етнопедагогіка, соціальне виховання, підлітки, студентські роботи, этнопедагогика, социальное воспитание, подростки, студенческие работы, ethnopedagogy, social education, teenagers, student works
Цитування
Артюшенко В .В. Роль етнопедагогічних засобів у соціальному вихованні підлітків / В. В. Артюшенко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвузів. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 87–88.