СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута проблема профілактики девіантної поведінки підлітків, яка є однією з нагальних проблем у соціально-педагогічній діяльності. Доведено що соціальна незрілість, несформованість правових установок часто призводить до свідомого ігнорування вимог закону, заперечення соціальної цінності права, що знаходить вияв у різних формах девіантної поведінки. Саме тому соціально-педагогічна робота, спрямована на профілактику та подолання девіантної поведінки дітей та молоді, нині є актуальною темою наукового пошуку науковців. В статье рассмотрена проблема профилактики девиантного поведения подростков, которая является одной из насущных проблем в социально-педагогической деятельности. Доказано, что социальная незрелость, несформированность правовых установок часто приводит к сознательному игнорированию требований закона, отрицание социальной ценности права, проявляется в различных формах девиантного поведения. Именно поэтому социально-педагогическая работа, направленная на профилактику и преодоление девиантного поведения детей и молодежи, в настоящее время является актуальной темой научного поиска ученых. The article considers the problem of prevention of deviant behaviour of adolescents, which is one of the urgent problems in socio-pedagogical activity. It is proved that social immaturity, unformed legal attitudes often leads to conscious ignoring of the requirements of the law, denial of social value of the law, manifested in various forms of deviant behaviour. That is why socio-pedagogical work aimed at preventing and overcoming deviant behaviour among children and young people is currently an urgent topic of scientific inquiry by scientists.
Опис
Ключові слова
девіантна поведінка, профілактика, підлітки, соціально-педагогічна діяльність, заклади загальної середньої освіти, студентські роботи, девиантное поведение, профилактика, подростки, социально-педагогическая деятельность, учреждения общего среднего образования, студенческие работы, deviant behavior, prevention, teenagers, socio-pedagogical activities, general secondary education institutions, student works
Цитування
Батрак А. С. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики девіантної поведінки підлітків у закладах загальної середньої освіти / А. С. Батрак // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 88–89.