Теоритичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено необхідність і актуальність здійснення підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу з урахуванням сучасних реформаційних процесів. Розроблено і запропоновано до упровадження змістове наповнення означеної діяльності, представлено комплекс заходів з вирішення проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу. В статье доказана необходимость и актуальность осуществления подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшеклассников-воспитанников интернатного учреждения с учетом современных реформационных процессов. Разработано и предложено к внедрению содержательное наполнение указанной деятельности, представлен комплекс мероприятий по решению проблемы подготовки будущих специалистов социальной сферы к формированию семейных ценностей у старшокласников-воспитанников интернатного учреждения. The article describes the necessity and urgency of preparation future specialists in the social sphere for the formation of family values in high school students - pupils of the boarding school, the essence and features of such activity are formulated. The article also offers a variety of activities that can be used to solve the problem of preparation future specialists in the social sphere for the formation of family values in high school students-pupils of the boarding school.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, фахівці соціальної сфери, сімейні цінності, старшокласники, вихованці, інтернатний заклад, магістерські роботи, профессиональная подготовка, специалисты социальной сферы, семейные ценности, старшокласники, воспитанники, интернатные учреждения, магистерские работы, professional preparation, specialists in the social sphere, family values, in high school students - pupils of the boarding school, boarding school, master's works
Цитування
Буркова М. В. Теоритичні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування сімейних цінностей у старшокласників-вихованців інтернатного закладу / М. В. Буркова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 15–19.