Скриптор чи візіонер? (До питання філософії творчості О. Забужко)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Криворізький державний педагогічний університет
Анотація
Дана стаття присвячена аналізу філософії творчості Оксани Забужко (на матеріалі повісті «Інопланетянка»). Заперечуючи соцреалістичний підхід, письменниця тяжіє до романтичного трактування ролі митця й джерел мистецької творчості. Експлікація постмодерністської філософеми «смерті автора» у творах О. Забужко відбувається лише на рівні поетики. Данная статья посвящена анализу философии творчества Оксаны Забужко (на материале повести «Инопланетянка»). Отрицая соцреалистический подход, писательница тяготеет к романтической трактовке роли художника слова и истоков художественного творчества. Экспликация постмодернистской философемы «смерти автора» в произведениях О. Забужко возможна только на уровне поэтики. The following article is on the Oxana Zabuzhko’s creative work philosophy analysis (based on the «The Alien Woman» story). Rejecting the socialist-realist concept the writer tends to romantic interpretation of the artist role and the sources of creative work. Explication of the postmodern philosophema «death of the author» in Zabuzhko’s works occurs at the level of poetics.
Опис
Стаття
Ключові слова
творчість, інтровертна й екстравертна позиції, романтизм, «смерть автора», Забужко О., творчество, интровертная и экстравертная позиции, «смерть автора», creative work, introverted and extroverted position, romanticism, the «death of the author», Zabuzhko O.
Цитування
Лук'янова О. С. Скриптор чи візіонер? (До питання філософії творчості Оксани Забужко) / О. С. Лук'янова // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. пр. / Кривор. держ. пед. ун-т ; голов. ред. С. І. Ковпік. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 7. – С. 88–95.