Підготовка до самореалізацій майбутніх вчителів музичного мистецтва в теорії вокальної педагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядається питання щодо підготовки до творчої самореалізації майбутнього вчителя у вокальній педагогіці, що передбачає розвиток вокальних відчуттів та вокально-слухових уявлень, які належать до суто індивідуальних творчих здібностей, творчого потенціалу особистості і розглядаються як найважливіша якість професійного становлення, об’єктивний критерій рівня її співацького розвитку. В статье рассматривается вопрос о подготовке к творческой самореализации будущего учителя в вокальной педагогике, предусматривающий развитие вокальных ощущений и вокально-слуховых представлений, относящихся к сугубо индивидуальным творческим способностям, творческому потенциалу личности и рассматриваются как важнейшее качество профессионального становления. Annotation: In the article a question is examined in relation to preparation to creative self-realization of future teacher in vocal pedagogics, that envisages develop ment of the vocal feeling and vocally-auditory presentations that belong to the especi ally individual creative capabilities, creative potential of personality and examined as major quality of the professional becoming, objective test of level of her development of singer.
Опис
Ключові слова
вокальна підготовка, творча самореалізація, вокально-слухові уявлення, голосоутворення, музично-педагогічна діяльність, студентські роботи, вокальная подготовка, творческая самореализация, вокально-слуховые представления, голосообразование, музыкально-педагогическая деятельность, студенческие работы, vocal preparation, creative self-realizations, vocally-auditory presentations, phonations, musically pedagogical activity, student work
Цитування
Іпінь Чень. Підготовка до самореалізацій майбутніх вчителів музичного мистецтва в теорії вокальної педагогіки / Чень Іпінь, Чжан Сюаньмін // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 69–73.