ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання соціальної активності серед молоді. Студенти переживають найактивніший період життєдіяльності, під час якого інтенсивно відбувається становлення і перевірка власної системи цінностей. У цій системі важливе місце має займати соціальна активність, потреба в її прояві і реалізації. Тільки за такої умови нове покоління може бути прогресивнішим за попереднє. Доведено, що молодь – один з найпотужніших потенціалів прогресу в будь-якій країні. У цій системі важливе місце має займати соціальна активність, потреба в її прояві і реалізації. Тільки за такої умови нове покоління в Україні може бути прогресивнішим за попереднє. В статье рассмотрены вопросы социальной активности молодежи. Студенты переживают самый активный период жизнедеятельности, во время которого интенсивно происходит становление и проверка собственной системы ценностей. В этой системе важное место должна занимать социальная активность, потребность в ее проявлении и реализации. Только при таком условии новое поколение может быть прогрессивным предыдущего. Доказано, что молодежь – один из самых мощных потенциалов прогресса в любой стране. В этой системе важное место должна занимать социальная активность, потребность в ее проявлении и реализации. Только при таком условии новое поколение в Украине может быть прогрессивнее предыдущего. The article considers the issue of social activity among young people. Students experience the most active period of life, during which the formation and testing of their own value system is intensive. In this system, an important place should be occupied by social activity, the need for its manifestation and implementation. Only then can the new generation be more progressive than the previous one. It has been proven that youth is one of the most powerful potentials for progress in any country. In this system, an important place should be occupied by social activity, the need for its manifestation and implementation. Only under this condition can the new generation in Ukraine be more progressive than the previous one.
Опис
Ключові слова
соціальна активність, суспільне життя, студенти, молодь, суспільні цінності, українське суспільство, социальная активность, общественная жизнь, студенты, молодежь, общественные ценности, украинское общество, social activity, social life, students, young, social values, Ukrainian society
Цитування
Васильєва М. П. Проблеми формування соціальної активності студентської молоді в Україні / М. П. Васильєва // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 9–11.