Дослідження мотивації студентів до вивчення китайської мови та методи її підвищення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему вивчення китайської мови, яка є однією з найбільш затребуваних у наш час, володіти нею – престижно, а вивчати – цікаво. Але на перших етапах освоєння мотивація студентів доволі часто згасає. Це відбувається через недостатню спроможність студента протистояти неспецифічному навантаженню, виконувати великий обсяг різноманітних завдань та встигати освоювати мову у стислі терміни. Викладачі, в свою чергу, зосереджуються на навчальному плані та не помічають, коли студенти починають втрачати інтерес до предмету. В статье рассмотрена проблема изучения китайского языка, который является одним из самых востребованных в наше время, знать его – престижно, а изучать – интересно. Но на первых этапах освоения мотивация студентов довольно часто угасает. Это происходит из-за недостаточной способности студента противостоять неспецифической нагрузке, выполнять большой объем разнообразных задач и успевать осваивать язык в сжатые сроки. Преподаватели, в свою очередь, сосредотачиваются на учебном плане и не замечают, когда студенты начинают терять интерес к предмету. The article considers the problem of learning Chinese, which is one of the most popular in our time, to master it – prestigious, and to study – interesting. But in the early stages of development, students' motivation often fades. This is due to the student's lack of ability to withstand non-specific workload, perform a large number of different tasks and have time to learn the language in a short time. Teachers, in turn, focus on the curriculum and do not notice when students begin to lose interest in the subject.
Опис
Ключові слова
китайська мова, мотивація, вивчення китайської мови, китайский язык, мотивация, изучение китайского языка, Chinese, motivation, learning Chinese
Цитування
Андрєєва Ю. В. Дослідження мотивації студентів до вивчення китайської мови та методи її підвищення / Ю. В. Андреєва // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 45–47.