Підготовка викладачів медичних та фармацевтичних спеціальностей до реалізації особистісно орієнтованого навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет
Анотація
У статті висвітлено теоретичні аспекти підготовки викладача фармацевтичних та медичних спеціальностей до реалізації особистісно орієнтованого навчання. Для ефективної професійної підготовки викладачів медичної та фармацевтичної галузі необхідно їх ознайомлювати з особливостями особистісно орієнтованого навчання, із сучасними вимогами до організації навчального процесу закладів вищої освіти. Результатами аналізу сучасного стану професійної підготовки викладачів фармацевтичного та медичного профілю засвідчено, що викладачі мають знання своєї дисципліни, але ще не достатньо підготовлені до впровадження сучасних особистісно орієнтованих педагогічних технологій. Наголошено на доцільності підготовки викладачів у контексті особистісно орієнтованого навчання, що в подальшому розкриє здібності особистості та буде сприяти реалізації потенційних можливостей здобувачів освіти. Зазначено, що навчання має перебудовуватися згідно з психологічними особливостями майбутніх фахівців та інтересами. Для цього можна використовувати різні психологічно орієнтовані моделі навчання, за якими викладачі можуть організовувати свою навчально-педагогічну діяльність. Серед них можна виділити такі моделі навчання: вільну, особистісну, розвивальну, активізувальну, формувальну та збагачувальну. Ці моделі орієнтовані на баланс між рівнем свободи здобувача освіти та спрямовувальним впливом на нього. Зазначено, що однією з особливостей особистісно орієнтованого навчання є мотивація майбутніх фахівців медичних та фармацевтичних спеціальностей до навчання, яка викликає стан захопленості своєю професією. Доведено, що для реалізації особистісно орієнтованого навчання слід використовувати особистісно орієнтовані педагогічні технології, які будуть розвивати здібності майбутніх фахівців, формувати світогляд здобувачів освіти, давати їм можливість обмінюватися власним досвідом та набувати досвід професійної діяльності. Також здобувачі освіти мають бути впевненими, що отриманні ними знання та вміння вони можуть застосувати у своїй професійній діяльності. Реалізація особистісно орієнтованого навчання викладачами фармацевтичних та медичних спеціальностей дасть можливість розвивати індивідуальні та пізнавальні здібності здобувачів освіти, максимально виявляти, використовувати індивідуальний досвід та допоможе майбутнім фахівцям пізнати себе, самовизначитися і самореалізуватися, а також стимулювати майбутніх фахівців до самовиховання та самопізнання. В статье освещены теоретические аспекты подготовки преподавателя фармацевтических и медицинских специальностей к реализации личностно ориентированного обучения. Для эффективной профессиональной подготовки преподавателей медицинской и фармацевтической отрасли необходимо их знакомить с особенностями личностно ориентированного обучения, с современными требованиями к организации учебного процесса высших учебных заведений. Результатам анализа современного состояния профессиональной подготовки преподавателей фармацевтического и медицинского профиля засвидетельствовано, что преподаватели имеют знания своей дисциплины, но еще недостаточно подготовлены к внедрению современных личностно ориентированных педагогических технологий. Отмечено целесообразность подготовки преподавателей в контексте личностно ориентированного обучения, в дальнейшем раскроет способности личности и будет способствовать реализации потенциальных возможностей соискателей образования. Отмечено, что обучение должно перестраиваться в соответствии с психологическими особенностями будущих специалистов и интересами. Для этого можно использовать различные психологически ориентированные модели обучения, по которым преподаватели могут организовывать свою учебно-педагогическую деятельность. Среди них можно выделить такие модели обучения: свободную, личностную, развивающую, активизуальную, формовочную и обогатительную. Эти модели ориентированы на баланс между уровнем свободы соискателя образования и направляющих влиянием на него. Отмечено, что одной из особенностей личностно ориентированного обучения является мотивация будущих специалистов медицинских и фармацевтических специальностей к обучению, которая вызывает состояние увлеченности своей профессией. Доказано, что для реализации личностно ориентированного обучения следует использовать личностно ориентированные педагогические технологии, которые будут развивать способности будущих специалистов, формировать мировоззрение соискателей образования, давать им возможность обмениваться собственным опытом и приобретать опыт профессиональной деятельности. Также соискатели образования должны быть уверены, что полученные ими знания и умения они могут применить в своей профессиональной деятельности. Реализация личностно ориентированного обучения преподавателями фармацевтических и медицинских специальностей позволит развивать индивидуальные и познавательные способности соискателей образования, максимально выявлять, использовать индивидуальный опыт и поможет будущим специалистам познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а также стимулировать будущих специалистов к самовоспитания и самопознания. The article deals with the theoretical aspects of training a pharmaceutical and medical teacher for imple-mentation of the personality centred education. For efficient training of teachers in the medical and pharma-ceutical industries, it is necessary to familiarize them with the peculiarities of personality centred education, with modern requirements for arrangement of the educational process in the higher education institutions. It is evidenced by the results of the analysis of the current condition of the professional training of pharmaceutical and medical teachers that the said teachers have knowledge of their subjects, but are not well prepared for introduction of the modern personality centred pedagogical techniques. Expediency of training teachers in the context of personality centred education, which will further reveal the personality abilities and facilitate imple-mentation of the potential opportunities for education recipients, is emphasized. It is also noted that training should be rebuilt according to the psychological features of future specialists and their interests. For this pur-pose, one can use a variety of the models focused on psychological items, whereupon teachers can arrange their educational and pedagogical activities. Among them one can distinguish such models of education as the free, personality, developing, activating, forming and enriching ones. The mentioned models are focused on balance between the level of freedom of the education recipient and the effect exerted on him/her. It is noted that one of the features of the personality centred education consists in motivation of future medical and phar-maceutical professionals to study, which causes a state of enthusiasm for their profession. It is proved that for carrying out the personality centred education one should deploy the personality centred pedagogical tech-niques, which will develop currently available skills of future professionals, form a worldview of education recip-ients, enable them to share their experience and gain expertise in their professional activities. Moreover, the education recipients shall be sure that they are able to use the knowledge and skills that they have gained in their professional activities. Exercise of the personality centred education by the pharmaceutical and medical teachers will enable development of the individual and cognitive abilities of the education recipients, maximal identification, use of their individual experience and assistance to future professionals to know themselves, to have self-determination and self-realization, as well as encouragement of future professionals to self-educa-tion and self-cognition.
Опис
Ключові слова
викладачі медичних та фармацевтичних спеціальностей, підготовка викладача, особистісно орієнтованє навчання, педагогічні умови, педагогічні технології, преподаватели медицинских и фармацевтических специальностей, подготовка преподавателей, личностно ориентированное обучение, педагогические условия, педагогические технологии, teachers of medical and pharmaceutical specialties, teacher training, personality-oriented learning, pedagogical conditions, pedagogical technologies
Цитування
Дрожик Л. В. Підготовка викладачів медичних та фармацевтичних спеціальностей до реалізації особистісно орієнтованого навчання / Л. В. Дрожик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т [редкол.: А .В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Вип. 62, Т. 2. – С. 60–64.