Management of teacher`s image formation in a competitive environment in the educational services market: programtargeted approach

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ljubljana School of Business
Анотація
The article identifies the role of image as a resource of efficiency in providing competitive advantages in market conditions; the peculiarities of the personal-professional image of the foreign language teacher as a factor of competitiveness are determined; the possibilities of application of the program-targeted approach to formation of the image of the teacher in the context of general secondary education institution are revealed; the stages and content of the joint work of the principal and the teacher during the program activity which provide business success and stress resistance lead to reduction of dependence on economic factors are determined. It is highlighted that program-target management involves the integration of goals, objectives and appropriate design steps. Program-target management of the formation of the image of a foreign language teacher implements the systemic principles of this process, promotes the effective implementation of a set of components of the image, leads to an increase in the level of professionalism, reputation, competitiveness of the teacher. У статті визначено роль іміджу як ресурсу ефективності забезпечення конкурентоспроможності в ринкових умовах; визначено особливості особистісно-професійного іміджу вчителя іноземної мови як фактор конкурентоспроможності; розкрито можливості застосування програмно-цільового підходу до формування іміджу вчителя в контексті загальної середньої освіти; визначаються етапи та зміст спільної роботи директора та викладача під час програмної діяльності, що забезпечує професійний успіх та стійкість до стресів, що призводять до зменшення залежності від економічних факторів. Підкреслюється, що програмно-цільове управління передбачає інтеграцію цілей, завдань та відповідних етапів проектування. Програмно-цільове управління формуванням іміджу вчителя іноземної мови реалізує системні принципи цього процесу, сприяє ефективному впровадженню комплексу складових іміджу, призводить до підвищення рівня професіоналізму, репутації, конкурентоспроможності вчителя. В статье определена роль имиджа как ресурса эффективности обеспечения конкурентоспособности в рыночных условиях; определены особенности личностно-профессионального имиджа учителя иностранного языка как фактоар конкурентоспособности; раскрыто возможности применения программно-целевого подхода к формированию имиджа учителя в контексте общего среднего образования; определяются этапы и содержание совместной работы директора и преподавателя во время программной деятельности, что обеспечивает профессиональный успех и стрессоустойчивость, приводит к уменьшению зависимости от экономических факторов. Подчеркивается, что программно-целевое управление предусматривает интеграцию целей, задач и соответствующих этапов проектирования. Программно-целевое управление формирования имиджа учителя иностранного языка реализует системные принципы этого процесса, способствует эффективному внедрению комплекса составляющих имиджа, приводит к повышению уровня профессионализма, репутации, конкурентоспособности учителя.
Опис
Ключові слова
competitiveness, resource efficiency, program-targeted management, complex-purpose program, image, personal-professional image, foreign language teacher, конкурентоспроможність, ефективність використання ресурсів, програмно-цільове управління, комплексна програма, зображення, особистісно-професійний імідж, вчитель іноземної мови, конкурентоспособность, ресурсоэффективность, программно-целевое управление, комплексная программа, изображение, личностно-профессиональный имидж, учитель иностранного языка
Цитування
Marmaza О. Management of teacher`s image formation in a competitive environment in the educational services market: programtargeted approach / О. Marmaza, О. Horovenko // Eastern European сonference on management and еconomics: Environmental Management and Sustainable Economic Development : рroceedings of the 2nd International Scientific Conference, Ljubljana, Slovenia, May 29, 2020 / Ljubljana School of Business. – Ljubljana, 2020. – Р. 304–311.