ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання щодо емоційного впливу на процес пізнання молодших школярів. Вчителю потрібно створити такі умови, які будуть забезпечувати емоційну регуляцію навчальної діяльності на рівні емоційності дидактичного матеріалу, корегування ситуативних емоцій учнів, зміни функціональних станів школярів, а це – раптовість, яскравість, контраст і відчуття успіху у процесі пізнання. В статье рассмотрены вопросы эмоционального воздействия на процесс познания младших школьников. Учителю нужно создать такие условия, которые будут обеспечивать эмоциональную регуляцию учебной деятельности на уровне эмоциональности дидактического материала, корректировки ситуативных эмоций учеников, изменения функциональных состояний школьников, а это – внезапность, яркость, контраст и чувство успеха в процессе познания. The article considers the issues of emotional impact on the process of cognition of junior schoolchildren. The teacher needs to create such conditions that will provide emotional regulation of educational activities at the level of emotional didactic material, adjustment of situational emotions of students, changes in functional states students, and this – suddenness, brightness, contrast and a sense of success in the process of cognition.
Опис
Ключові слова
емоції, емоційний стан молодших школярів, почуття, навчально-пізнавальна діяльність, эмоции, эмоциональное состояние младших школьников, чувство, учебно-познавательная деятельность, emotions, emotional state of junior schoolchildren, sense, educational and cognitive activities
Цитування
Кіпоть Л. І. Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів / Л. І. Кіпоть, Л. В. Дрожик // Харківський природничий форум : ІІІ міжнар. конф. молодих учених, Харків, 15–16 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 129–132.