Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4555
Title: ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Other Titles: ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
EMOTIONAL REGULATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Authors: Кіпоть, Л. І.
Дрожик, Л. В.
Кипоть Л. И.
Kipot, L.
Drozhik, L.
Keywords: емоції
емоційний стан молодших школярів
почуття
навчально-пізнавальна діяльність
эмоции
эмоциональное состояние младших школьников
чувство
учебно-познавательная деятельность
emotions
emotional state of junior schoolchildren
sense
educational and cognitive activities
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кіпоть Л. І. Емоційна регуляція навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів / Л. І. Кіпоть, Л. В. Дрожик // Харківський природничий форум : ІІІ міжнар. конф. молодих учених, Харків, 15–16 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, Д. В. Леонтьєва]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 129–132.
Abstract: У статті розглянуті питання щодо емоційного впливу на процес пізнання молодших школярів. Вчителю потрібно створити такі умови, які будуть забезпечувати емоційну регуляцію навчальної діяльності на рівні емоційності дидактичного матеріалу, корегування ситуативних емоцій учнів, зміни функціональних станів школярів, а це – раптовість, яскравість, контраст і відчуття успіху у процесі пізнання. В статье рассмотрены вопросы эмоционального воздействия на процесс познания младших школьников. Учителю нужно создать такие условия, которые будут обеспечивать эмоциональную регуляцию учебной деятельности на уровне эмоциональности дидактического материала, корректировки ситуативных эмоций учеников, изменения функциональных состояний школьников, а это – внезапность, яркость, контраст и чувство успеха в процессе познания. The article considers the issues of emotional impact on the process of cognition of junior schoolchildren. The teacher needs to create such conditions that will provide emotional regulation of educational activities at the level of emotional didactic material, adjustment of situational emotions of students, changes in functional states students, and this – suddenness, brightness, contrast and a sense of success in the process of cognition.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4555
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кіпоть_Дрожик.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.