Психолого-педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено психолого-педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями. Зазначено, що соціалізація і розвиток дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання буде ефективніше, якщо вихователі будуть дотримуватися таких психологопедагогічних умов, як створення інклюзивного освітнього середовища, впровадження спеціальної адаптивної програми для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та оптимізація міжособистісних відносин у дітей з ТПМ в інклюзивних групах закладу дошкільної освіти засобами гри. В статье представлены психолого-педагогические условия организации инклюзивного обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми нарушениями. Отмечено, что социализация и развитие детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях инклюзивного обучения будет эффективнее, если воспитатели будут придерживаться таких психолого-педагогических условий, как создание инклюзивной образовательной среды, внедрение специальной адаптивной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и оптимизация межличностных отношений у детей по ТПМ в инклюзивных группах заведения дошкольного образования средствами игры. The article presents the psychological and pedagogical conditions for the organization of inclusive education for preschool children with severe speech disorders. It is noted that the socialization and development of preschool children with severe speech impairments in inclusive education will be more effective if educators adhere to such psychological and pedagogical conditions as creating an inclusive educational environment, introducing a special adaptive program for children with severe speech impairments and optimizing interpersonal relationships. in children on TBI in inclusive groups of preschool education by means of play.
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, тяжкі мовленнєві порушення, інклюзивна освіта, психолого-педагогічні умови, соціалізація дитини, магістерські роботи, дети дошкольного возраста, тяжелые речевые нарушения, инклюзивное образование, психолого-педагогические условия, социализация ребенка, магистерские работы, preschool children, severe speech disorders, inclusive education, psychological and pedagogical conditions, socialization of the child, master's work
Цитування
Богодущенко К. М. Психолого-педагогічні умови організації інклюзивного навчання дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими порушеннями / К. М. Богодущенко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 30–39.