СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються соціально-економічні й екологічні проблеми урбанізації в Україні. З розвитком суспільства, промисловості та сфери послуг, збільшується кількість міст і частка міського населення, поширюється міський спосіб життя, який характеризується вищим ступенем благоустрою. Цей процес називають урбанізацією. Урбанізація – це соціально-економічний процес, для якого характерною є географічна обумовленість у просторі. Для аналізу і сучасного бачення процесу важливо виявити стійкі закономірності його просторової організації і еволюції. Такими закономірностями є: концентрація і контрастність розселення, диференціація простору, стадійний характер розвитку зв’язків “село-місто” (центр – периферія), збільшення форм урбанізованого розселення. В статье рассматриваются социально-экономические и экологические проблемы урбанизации в Украине. С развитием общества, промышленности и сферы услуг, увеличивается количество городов и доля городского населения, распространяется городской образ жизни, который характеризуется высшей степенью благоустройства. Этот процесс называют урбанизацией. Урбанизация – это социально-экономический процесс, для которого характерна географическая обусловленность в пространстве. Для анализа и современного видения процесса важно выявить устойчивые закономерности его пространственной организации и эволюции. Такими закономерностями являются: концентрация и контрастность расселения, дифференциация пространства, стадийный характер развития связей “село-город” (центр – периферия), увеличение форм урбанизированного расселения.
Опис
Ключові слова
урбанізація, екологічні проблеми, соціально-економічні проблеми, Україна, студентські роботи, урбанизация, экологические проблемы, социально-экономические проблемы, Украина, студенческие работы, urbanization, environmental problems, socio-economic problems, Ukraine, student's work
Цитування
Бібік А. В. Соціально-економічні й екологічні проблеми урбанізації в Україні / А. В. Бібік // Вітчизняна географічна наука: теорія і практика : матеріали заоч. наук.-практ. інтернет-конф. ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, 12 листопада 2016 р.) / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, каф. географії ; [за заг. ред. С. В. Некос ]. - Харків : ХНПУ, 2016. - С. 15-19.