Гра як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто основні поняття щодо мовленнєвих порушень, а саме загального недорозвитку мовлення. Визначено необхідність застосування гри як засобу мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Доведено ефективність застосування гри, яка покращує та удосконалює мовні процеси та розвиває нові. В статье рассмотрены основные понятия речевых нарушений, а именно общего недоразвития речи. Определена необходимость применения игры как средства речевого развития у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Доказана эффективность применения игры, которая улучшает и совершенствует языковые процессы и развивает новые. The article considers the basic concepts of speech disorders, namely the general underdevelopment of speech. The necessity of using the game as a means of speech development in preschool children with general speech underdevelopment has been determined. The effectiveness of the game, which improves and enhances language processes and develops new ones, has been proven.
Опис
Ключові слова
загальний недорозвиток мовлення, гра, діти дошкільного віку, магістерські роботи, общее недоразвитие речи, игра, дети дошкольного возраста, магистерские работы, general speech underdevelopment, game, preschool children, master's work
Цитування
Кривоніс Д. О. Гра як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників із загальним недорозвитком мовлення / Д. О. Кривоніс // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 181–186.