Фоностилістичні засоби в поезії Олега Ольжича

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження полягає у з’ясуванні специфiки звукової організації поетичних текстів О.Ольжича, визначенні особливостей фонiчних елементів як ефективного засобу образного кодування iнформацiї та естетичного впливу на процес сприймання повідомлюваного. Исследования заключается в выяснении специфики звуковой организации поэтических текстов О. Ольжича, определении особенностей фонических элементов как эффективного средства образного кодирования информации и эстетического воздействия на процесс восприятия передаваемого. The research consists in elucidating the specifics of the sound organization of O. Olzhych's poetic texts, determining the features of phonic elements as an effective means of figurative coding of information and aesthetic impact on the process of perception of what is communicated.
Опис
Ключові слова
фоностилістичні засоби, поезія, Олег Ольжич, мовотворчість, студентськы роботи, фоностилистические средства, поэзия, Олег Ольжич, языкотворчество, студенческие работы, phono-stylistic means, poetry, Oleg Olzhich, language creation, student works
Цитування
Капуста Л. Р. Фоностилістичні засоби в поезії Олега Ольжича / Л. Р. Капуста // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 29–30.