Діагностика стану сформованості акмеологічної компетентності вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Основа
Анотація
В статті задля виявлення стану сформованості акмеологічної компетентності вчителя в  системі післядипломної педагогічної освіти рекомендовано застосовувати запропоновані методи дослідження, запропоновано проводити дослідження в три етапи, уточнено критерії та показники сформованості акмеологічної компетентності вчителя, для констатації рівня сформованості акмеологічної компетентності вчителів рекомендовано проводити тестування за  допомогою системи впорядкованих методик. В статье для выявления состояния сформированности акмеологической компетентности учителя в системе последипломного педагогического образования рекомендуется применять предложенные методы исследования, предложено проводить исследования в три этапа, уточнены критерии и показатели сформированности акмеологической компетентности учителя, для констатации уровня сформированности акмеологической компетентности учителей рекомендуется проводить тестирование с помощью системы упорядоченных методик. In the article to identify the state of formation of acmeological competence of teachers in the system of postgraduate pedagogical education it is recommended to apply the proposed research methods, it is proposed to conduct research in three stages, clarify criteria and indicators of formation of acmeological competence of teachers. methodical.
Опис
Ключові слова
акмеологічна компетентність вчителя, управлінська ситуація, спрямованість учителя, методики дослідження емпатії, тестові завдання, анкетування, акмеологическая компетентность учителя, управленческая ситуация, направленность учителя, методики исследования эмпатии, тестовые задания, анкетирование, acmeological competence of the teacher, management situation, teacher orientation, empathy research methods, test tasks, questionnaires
Цитування
Гречаник О. Є. Діагностика стану сформованості акмеологічної компетентності вчителя / О. Є. Гречаник // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 23–24  (263–264). – С. 58–67.