КОЛЕКТИВНІ ПСЕВДОНІМИ СУЧАСНИХ ПИСЬМЕННИКІВ: МОТИВАЦІЯ, ПОХОДЖЕННЯ, ФУНКЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Статтю присвячено актуальній проблемі вивчення явища неофіційних антропонімів на прикладі колективних псевдонімів сучасних українських письменників. Актуальність дослідження зумовлена відсутністю в сучасному мовознавстві окремих розвідок, де проаналізовано суто колективні неофіційні оніми культурно-мистецької сфери. У роботі названо мотиви творення названих власних назв, подано декілька класифікацій за різними критеріями, а також описано різні варіанти тлумачення та функції колективних псевдонімів. Статья посвящена актуальной проблеме изучения явления неофициальных антропонимов на примере коллективных псевдонимов современных украинских писателей. Актуальность исследования обусловлена отсутствием в современном языкознании отдельных исследований, где проанализированы чисто коллективные неофициальные онимы культурно-художественной сферы. В работе названо мотивы создания названных имен, подано несколько классификаций по различным критериям, а также описаны различные варианты толкования и функции коллективных псевдонимов. The article deals with the detailed analysis of the collective pseudonyms of contemporary Ukrainian writers. Urgency of the research is caused by the absence of detailed investigations such unofficial collective anthroponyms from cultural and artistic sphere. There is characterized the reasons for creating this proper names, the author of the article has given the several classifications, which presented these onyms in different aspects.
Опис
Ключові слова
українська антропонімія, колективний псевдонім, неофіційний антропонімікон, онімізація, поліонім, украинская антропонимия, коллективный псевдоним, неофициальный антропонимикон, онимизация, полионим, Ukrainian anthroponymy, collective pseudonym, the unofficial anthroponymicon, onimization, polyionym, аспірантські роботи, аспирантские работы, postgraduate work
Цитування
Соприкіна В. Колективні псевдоними сучасних письменників: мотивація, походження, функції / В. Соприкіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 98–102.