ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто сутнісні риси педагогічного контролю практичних умінь майбутніх менеджерів освіти, висвітлено функції та принципи контрольно-аналітичної діяльності, схарактеризовано види, форми, засоби контролю, визначено умови, що сприяють підвищенню якості контролю. В статье рассмотрены сущностные черты педагогического контроля практических умений будущих менеджеров образования, освещены функции и принципы контрольно-аналитической деятельности, охарактеризованы виды, формы, средства контроля, определены условия, способствующие повышению качества контроля. The article considers the essential features of pedagogical control of practical skills of future educational managers, highlights the functions and principles of control and analytical activities, describes the types, forms, means of control, identifies conditions that improve the quality of control.
Опис
Ключові слова
педагогічний контроль, практичні вміння, студент, освіта, викладач, якість, форми, види, принципи, умови, педагогический контроль, практические умения, студент, образование, преподаватель, качество, виды, принципы, условия, pedagogical control, practical skills, student, teacher, quality, forms, types, principles, conditions
Цитування
Гречаник О. Є. Педагогічний контроль практичних умінь майбутніх менеджерів освіти / О. Є. Гречаник // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 89–99.