Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4410
Title: Діалогічний наратив Тараса Шевченка: авторське моделювання "свого" й "не-свого" читача
Other Titles: Диалогический нарратив Тараса Шевченко: авторское моделирования "своего" и "никак своего" читателя
Taras Shevchenko's dialogical narrative: author's modeling of "his" and "not-his" reader
Authors: Маленко, О. О.
Keywords: наратив
діалогічність
читач
художня комунікація
нарратив
диалогичность
читатель
художественная коммуникация
narration
dialogity
reader
artistic communication
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Citation: Маленко О. О. Діалогічний наратив Тараса Шевченка: авторське моделювання "свого" й "не-свого" читача / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.].– Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 28–34.
Abstract: У представленій розвідці виявлено характер поетичного наративу Тараса Шевченка, прокоментовано його діалогічність, комунікативну спрямованість; здійснено спробу ідентифікувати «свого» й не-свого» для поета читача, проаналізовано лінгвостилістичну організацію комунікативно орієнтованих контекстів. В представленной разведке выявлен характер поэтического нарратива Тараса Шевченко, прокомментировано его диалогичность, коммуникативную направленность; предпринята попытка идентифицировать «своего» и не-своего» для поэта читателя, проанализированы лингвостилистическую организацию коммуникативно ориентированных контекстов. The presented investigation reveals the nature of Taras Shevchenko's poetic narrative, comments on its dialogicity, communicative orientation; an attempt is made to identify "one's own" and "one's own" for the poet-reader, the linguistic-stylistic organization of communicatively oriented contexts is analyzed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4410
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маленко О. Діалогічний наратив Тараса Шевченка.pdf342.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.