Діалогічний наратив Тараса Шевченка: авторське моделювання "свого" й "не-свого" читача

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У представленій розвідці виявлено характер поетичного наративу Тараса Шевченка, прокоментовано його діалогічність, комунікативну спрямованість; здійснено спробу ідентифікувати «свого» й не-свого» для поета читача, проаналізовано лінгвостилістичну організацію комунікативно орієнтованих контекстів. В представленной разведке выявлен характер поэтического нарратива Тараса Шевченко, прокомментировано его диалогичность, коммуникативную направленность; предпринята попытка идентифицировать «своего» и не-своего» для поэта читателя, проанализированы лингвостилистическую организацию коммуникативно ориентированных контекстов. The presented investigation reveals the nature of Taras Shevchenko's poetic narrative, comments on its dialogicity, communicative orientation; an attempt is made to identify "one's own" and "one's own" for the poet-reader, the linguistic-stylistic organization of communicatively oriented contexts is analyzed.
Опис
Ключові слова
наратив, діалогічність, читач, художня комунікація, нарратив, диалогичность, читатель, художественная коммуникация, narration, dialogity, reader, artistic communication
Цитування
Маленко О. О. Діалогічний наратив Тараса Шевченка: авторське моделювання "свого" й "не-свого" читача / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.].– Харків : ХІФТ, 2019. – Вип. 6. – С. 28–34.