ВЕРБАЛЬНІ ОБЕРЕГИ З КОМПОНЕНТОМ ХАТА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті cхарактеризовано особливості понять «оберег», «обереговий текст», «примовка»; розкрито значення й сутність вербальних оберегів із компонентом хата; визначено семантичне наповнення лексеми хата в складі оберегових примовок, замовлянь. В статье cхарактеризовано особенности понятий «оберег», «обереговый текст», «поговорка»; раскрыто значение и сущность вербальных оберегов с компонентом дом; определено семантическое наполнение лексемы дом в составе обереговых прибауток, заговоров. The article characterizes the features of the terms talisman, talisman text, proverb; reveals the meaning and essence of verbal talismans with a component of the khata (house); defines the semantics of the token khata (house) in the composition of talismanic sayings, orders.
Опис
Ключові слова
міф, оберег, примовка, замовляння, миф, оберег, поговорка, заговор, myth, charm, byword, order
Цитування
Лебеденко Ю. Вербальні обереги з компонентом хата в українській культурній традиції / Ю. Лебеденко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 93–100.