Корозионно-электрохимическое растворение сплавов алюминия в растворах при условиях контролируемого массопереноса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье установлен относительно сложный характер кинетических зависимостей процесса растворения Al от растворов различных окислителей и лигандов в условиях изменения технологических параметров. Особенности кинетических зависимостей растворения Al в различных средах под влиянием экспериментального времени, температуры и гидродинамического режима (VAl -τ, VAl -t VAl - ω) уравнение, связанное с образование межфазных слоев различной физико-химической природы, их последующее упрочнение, частичное или полное разрушение. Эти процессы могут протекать периодически во времени и полностью определяются условиями гидродинамического массопереноса реагентов и продуктов в межфазном слое. У роботі встановлено відносно складний характер кінетичних залежностей процесу розчинення Al від розчинів різних окисників та лігандів за умов зміни технологічних параметрів. Особливості кінетичних залежностей розчинення Al у різних середовищах, на які впливають експериментальний час, температура та гідродинамічний режим (VAl -τ, VAl -t VAl - ω), рівняння, пов'язане з утворення міжфазових шарів з різною фізико-хімічною природою, подальше їх затвердіння та часткове або повне руйнування. Ці процеси можуть тривати періодично в часі і повністю визначаються умовами гідродинамічного масообміну реагентів та продуктів у міжфазному шарі. The paper establishes the relatively complex character of kinetic dependences of Al dissolving process on the solutions of different oxidants and ligands at conditions of technological parameters alterations. The features of Al dissolving kinetic dependences in different media influenced by experimented time, temperature and hydrodynamic regime (VAl -τ, VAl -t VAl - ω) the equation connected with the formation of interfaze layers with various physic-chemical nature, their subsequent hardening, and their partial or complete destruction. These processes could proceed periodically in time and are fully determined by conditions of hydrodynamic mass-transfer of reagents and products in the interfase layer.
Опис
Ключові слова
растворения алюминия, гидродинамический массоперенос, технологические параметры, розчинення алюмінію, гідродинамічний массоперенос, технологічні параметри, aluminum dissolution, hydrodynamic mass transfer, technological parameters
Цитування
Сидоренко О. В. Корозионно-электрохимическое растворение сплавов алюминия в растворах при условиях контролируемого массопереноса / О. В. Сидоренко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 177–179.