Кафедра хімії: історія та сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті описана історія становлення кафедри хімії, сучасний стан її розвитку, основні напрями її роботи: навчально-методичний та науковий, робота студентської наукової секції, зв’язки кафедри з провідними університетами та науковими установами України. В статье описывается история становления химического факультета, современное состояние его развития, основные направления его работы: учебно-методическая и научная, работа студенческого научного отдела, связи кафедры с ведущими университетами и научными учреждениями Украины. The article describes the history of the formation of the Faculty of Chemistry, the current state of its development, the main directions of its work: teaching and research, the work of the student research department, the department’s relations with leading universities and scientific institutions of Ukraine.
Опис
Ключові слова
історія, кафедра хімії, навчально-наукова робота, студентська наукова секція, история, кафедра химии, учебно-научная работа, студенческая научная секция, history, department of chemistry, educational and scientific work, student scientific section
Цитування
Свєчнікова О. М. Кафедра хімії: історія та сьогодення / О. М. Свєчнікова, С. Ю. Макєєв // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 173–177.