ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТУ: ЮРИДИЧНИЙ ТА МОВНИЙ АНАЛІЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті висвітлено теоретичні засади і  юридичні рекомендації щодо виконання лінгвістичної експертизи тексту. Здійснено аналіз дефініцій, параметрів і  характеристик текстових конструктів, прокоментовано співвідношення понять «автор тексту»  — «мовна особистість», проаналізовано співвідношення юридичного та  лінгвістичного потрактування деяких законодавчих норм, окреслено специфіку низки експертних висновків із актуалізованою іллокутивною семантикою. В статье освещены теоретические основы и юридические рекомендации по выполнению лингвистической экспертизы текста. Осуществлен анализ дефиниций, параметров и характеристик текстовых конструктов, прокомментировано соотношение понятий «автор текста» - «языковая личность», проанализировано соотношение юридического и лингвистического трактовки некоторых законодательных норм, определены специфику ряда экспертных выводов из актуализированной иллокутивнимы семантикой. The article covers the theoretical foundations and legal recommendations for the linguistic examination of the text. The author analyzed the definitions, parameters and characteristics of text constructs, commented on the relationship between the concepts of “author of the text”  — “linguistic personality”, analyzed the relationship between legal and linguistic  interpretation of some legal norms, outlined the specifics of a number of expert opinions with updated illocutionary semantics.
Опис
Ключові слова
текст, лінгвістична експертиза, інформаційна війна, іллокутивна семантика, мовна особистість, вербальна діяльність, текст, лингвистическая экспертиза, информационная война, иллокутивная семантика, языковая личность, вербальная деятельность, text, linguistic examination, information warfare, llocutionary semantics, inguistic personality, verbal activity
Цитування
Голобородько К. Ю. Лінгвістична експертиза тексту: юридичний та мовний аналіз / К. Ю. Голобородько // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С.11–17.