Саморозвиток викладача музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається значущість саморозвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва в контексті наукових підходів; формування творчого потенціалу майбутніх вчителів музичного мистецтва; удосконалення змісту фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. В статье раскрывается значимость саморазвития будущих учителей музыкального искусства в контексте научных подходов; формирование творческого потенциала будущих учителей музыкального искусства; совершенствование содержания профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Тhe article reveals the importance of self-development of future music teachers in the context of scientific approaches. Formation of creative potential of future teachers of music art. Improving the content of professional training of future music teachers.
Опис
Ключові слова
творча особистість, творчий потенціал, майбутні вчителі музичного мистецтва, поетапна методика, студентські роботи, творческая личность, творческий потенциал, будущие учителя музыкального искусства, поэтапная методика, студенческие работы, creative personality, creative potential, future teachers of music art, step-by-step technique, student works
Цитування
Калініна С. В. Саморозвиток викладача музичного мистецтва / С. В. Калініна // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 62–68.