Методика організації самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито особливості реалізації методики організації самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання. Проаналізовано значення формування самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахового навчання. Визначено, що самостійність майбутнього вчителя музики є складною професійно-особистісною властивістю, яка виникає на ґрунті засвоєння спеціальних (мистецьких) та психолого-педагогічних знань, втілюється в широкий спектр практичних умінь та навичок, спонукає до активних дій в навчально-професійній діяльності. В статье раскрыты особенности реализации методики организации самостоятельной работы будущих учителей музыкального искусства в условиях дистанционного обучения. Проанализировано значение формирования самостоятельности будущих учителей музыкального искусства в процессе профессионального обучения. Определено, что самостоятельность будущего учителя музыки является сложной профессионально-личностным свойством, возникающей на почве усвоения специальных (художественных) и психолого-педагогических знаний, воплощается в широкий спектр практических умений и навыков, побуждает к активным действиям в учебно-профессиональной деятельности. The article reveals the peculiarities of the implementation of the method of organizing the independent work of future teachers of music in terms of distance learning. The importance of forming the independence of future teachers of music art in the process of professional training is analyzed. It is determined that the independence of the future music teacher is a complex professional and personal trait that arises on the basis of mastering special (artistic) and psychological and pedagogical knowledge, embodied in a wide range of practical skills, encourages active action and non-paternalistic behavior in educational and professional activities.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні увчителі музики, самостійна робота, профессиональная подготовка, будущие учителея музыки, самостоятельная работа, рrofessional training, future music teachers, independent work
Цитування
Беземчук Л. В. Методика організації самостійної роботи майбутніх вчителів музичного мистецтва / Л. В. Беземчук, А. В. Мартем’янова, Н.О. Наконечна // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 101–104.